Ključ za določanje v obliki spletne strani

Spletna stran

S klikom na spodnji gumb se vam odpre Ključ za določanje zimskih vejic na občmočju Vipavske doline in Trnovskega gozda v obliki spletne strani. Za uporabo ključa v tej obliki mora imeti vaša naprava vzpostavljeno internetno povezavo. V primeru, da se odpravljate na teren in nimate zakupljenega prenosa mobilnih podatkov pri vašem operaterju, si lahko ključ prenesete doma in ga shranite na svojo mobilno napravo.

Spletna stran brez povezave

Navodila za prenos in namestitev:

1. Kliknite na povezavo na gumbu “Prenos”.

2. Mapo ekstrahirajte in shranite na izbrano mesto.

3. Odprite ekstrahirano mapo in zaženite datoteko “Start.html”.

4. Nadaljna navodila za uporabo najdete v ključu samem.

Seznam vrst v ključu

 • Bela jelka (Abies alba)
 • Beli ali gorski javor (Acer psevdoplatanus)
 • Beli topol (Populs alba)
 • Črna jelša (Alnus glutinosa)
 • Črni bezeg (Sambucus nigra)
 • Črni bor (Pinus nigra)
 • Črni gaber (Ostrya carpinifolia)
 • Črni topol (Populus nigra)
 • Črni trn (Prunus spinosa)
 • Črničevje (Quercus ilex)
 • Divja češnja (Prunus avium)
 • Divji bezeg (Sambucus racemosa)
 • Evropski pravi kostanj (Castanea satia)
 • Glog, dve vrsti (Craetagus sp.)
 • Graden (Quercus petraea)
 • Jerebika (Sorbus aucoparia)
 • Kosteničevje, več vrst (Lonicera sp.)
 • Lipa (Tilia platyphyllos)
 • Lipovec (Tilia cordata)

 

 • Maklen (Acer campestre)
 • Mali jesen (Fraxinus ornus)
 • Malinjak (Rubus idaeus)
 • Navadna bodika (Ilex Aquifolium)
 • Navadna breza (Betula pendula)
 • Navadna bukev (Fagus sylvatica)
 • Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum)
 • Navadna leska (Corylus avellana)
 • Navadna robinija (Robinia psevdoacacia)
 • Navadna šmarna hrušica (Amelanchier ovalis)
 • Navadni brin (Juniperus communis)
 • Navadni gaber (Carpinus betulus)
 • Navadni lovor (Laurus nobilis)
 • Navadni macesen (Larix decidua)
 • Navadni mokovec (Sorbus aria)
 • Navadni ruj (Cotinus coggygra)
 • Navadni srobot (Clematis vitalba)
 • Ostolistni javor (Acer platanoides)
 • Poljski brest (Ulmus minor)
 • Puhasti hrast (Quercus pubescens)
 • Rdeči bor (Pinus sylvestris)
 • Rdeči dren (Cornus sanguinea)
 • Robida, več vrst (Rubus sp.)
 • Rumeni dren (Cornus mas)
 • Rušje (Pinus mugo)
 • Smrdljivi brin (Juniperus sabina)
 • Smreka (Picea abies)
 • Šipek, več vrst (Rosa sp.)
 • Tisa (Taxus baccata)
 • Trdoleska, več vrst (Euonymus sp.)
 • Veliki jesen (Fraxinus excelsior)
 • Veliki pajesen (Ailanthus altissima)
 • Vitki laški topol (Populs nigra italica)
 • Vrba, več vrst (Salix sp.)
 • Vzhodna platana (Platanus orientalis)

V prihodnosti nameravamo naš ključ dopolniti še z vsaj osemnajstimi vrstami, ki se pogosto pojavljajo na območju Vipavske doline in Trnovskega gozda. Namen imamo tudi izdelati ključa za določanje rodova vrb, robid in šipkov, ki smo jih do sedaj določili samo do vrste natančno ter izdelati ključ za določanje sadnih dreves in parkovnih dreves v mestu Ajdovščina.